เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 1-3 Teacher (C4T-2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานเปิดงาน อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 1-3 Teacher (C4T-2) วันที่ 23-24 กันยายน 2564 พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 117 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรแกนนำของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นวิทยากร ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564  ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพันที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH