Sunday, 21 April 2024

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ออาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

30 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่ออาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ผ่านทางอีเมล์ attpho1907@obecmai

ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

29 Nov 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) จำนวน 2 รายการ ดังนี้ รายการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 จำนวน 1 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสรางอื่น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ธันว

โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

23 Nov 2022
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรังโดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง  เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการใช้ถังดับเพลิงเบื้อ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

23 Nov 2022
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองสะแก โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ โรงเรียนหนองบัวขาว และโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนท

โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

22 Nov 2022
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย จำนวน 50 คน เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรมี