activity

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

นักกีฬาวูซูของจังหวัดเพชรบูรณ์ (นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี) เข้าพบ ท่าน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

27 Mar 2023
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้โอวาทและให้กำลังใจ นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ กีฬาวูซูของจังหวัดเพชรบูรณ์ (นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี) นำโดย นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผู้อำนวยบริหารสถานศึกษานักกีฬาและเจ้าหน้าที่กีฬาวูซู เข้ารับโอวาทและกำลังใจจากท่าน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ก่อนเดินทางเข้า

โครงการจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยระเบียบ วินัยและคุณธรรม จริยธรรม

21 Mar 2023
วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายในของโรงเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการจิตศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยระเบียบ วินัยและคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ครั้งที่ 1

14 Mar 2023
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ โดยมี รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการ ฯ  เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ครั้งท