Tuesday, 21 May 2024

activity

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1
การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการรับประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ปี 2025 ผ่านระบบ Zoom Meeting
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567
การประชุมการเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Video Conference
การประชุมข้อราชการและเข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 10/2567
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEAM (ตำแห่นงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ 1
Recent posts
โรงเรียนบ้านบ่อไทย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนบ้านไม้สอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103_26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน พื้นยกสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถนศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567