วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์

แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

วิสัยทัศน์

ผู้เรียนคุณภาพ องค์กรมาตรฐาน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

พันธกิจ

๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึงและ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
๕. ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. บริหารจัดการแบบบูรณาการ  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม พันธกิจข้อ ๒
๒. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ ในการพึ่งพาตนเอง พันธกิจข้อ ๑
๓. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจข้อ ๔
๔. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยำทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี พันธกิจข้อ ๓
๕. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ พันธกิจข้อ ๓
๖. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม พันธกิจข้อ ๕-๖

องค์กรมาตรฐาน   คือ
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ มีการบริหารและจัดการศึกษาตามจุดเน้นใน Q ๑ สำนักงานคุณภาพ (Quality Office)
๒.โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามจุดเน้น   Q ๒ โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) และ Q ๓ ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) พร้อมกับยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”
ผู้เรียนคุณภาพ   คือ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และปลอดภัย ที่เป็นไปตามจุดเน้น Q ๔ นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)

จุดเน้น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ดังนี้
Q ๑ สำนักงานคุณภาพ (Quality Office)
๑. หนึ่งกลุ่ม หนึ่งนวัตกรรม
๒. Digital technology
Q ๒ โรงเรียนคุณภาพ (Quality School)
๑. โรงเรียนปลอดภัย (ปัจจัย/สิ่งแวดล้อม)
๒. โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน  (ปัจจัย/สิ่งแวดล้อม /ปลอดภัย /สะดวก)
๓. ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง (ครู /นักเรียน/หลักสูตร/นวัตกรรม/ดิจิทัล)
๔. เครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ภายนอก –ภายใน)
Q ๓ ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom)
๑. ห้องเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียน
๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอน Active Learning
๓. ห้องเรียนบูรณาการเรียนรู้ (การสอน/ นักเรียน/ครู)
Q ๔ นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)
๑. อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย
๒. ทักษะการคิดคำนวณ
๓. คิดวิเคราะห์/วิจารณญาณ
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
๕. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
๖. ทักษะภาษาอังกฤษ
๗. ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๙. ปฐมวัยมีพัฒนาการครบ ๔ ด้าน

ค่านิยมองค์กร
“องค์กรน่าอยู่ รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง”

องค์กรน่าอยู่
๑. ภูมิทัศน์สวยงาม
๒. มีความเอื้ออาทร
๓. ทำงานเป็นทีม
๔. ร่วมใจสามัคคี
๕. มีมิตรไมตรีต่อกัน
รอบรู้เรื่องงาน
๑. รวดเร็ว  รอบคอบ ถูกต้อง
๒. ความรู้ดีมีทักษะในการทำงาน
๓. ชำนาญการในหน้าที่
๔. ริเริ่มสร้างสรรค์
๕. ทำงานแทนกันได้
  บริการเป็นหนึ่ง
๑. ยิ้มไหว้ ด้วยไมตรี วจีไพเราะ
๒. กระชับฉับไวเต็มใจบริการ
๓. ประสานใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงาน
๔. บริการด้วยความเสมอภาค
๕. มากมีด้วยจิตอาสา

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต ๓   ได้กำหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย ตัวชี้วัด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของมนุษย์และของชาติ

เป้าหมาย   ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  

ตัวชี้วัด จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย และรักษาศีลธรรม

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น  ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์ที่ ๒   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมาย   ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

ตัวชี้วัด จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยงานศิลปหัตถกรรมอันดับที่ ๑-๑๐ (๔๔ สพป.ภาคเหนือ)

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้ระดับดีขึ้นไป

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ ๓      ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมาย   ๑. ครูเป็นผู้เรียนรู้  มีจิตวิญญาณความเป็นครู  มีความแม่นยำทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี

๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ ทางวิชาการ  มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

ตัวชี้วัด  จำนวน ๙ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs)

๒. ผู้เรียนชั้นที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.2)

๓. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) มากกว่า  ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ( สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๒)

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.2)

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๒)

๖.ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้

๗. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

๘. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน   และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เป้าหมาย      ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด  จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน

๓. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่

๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๓.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีขึ้นไป

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว  ที่มีประสิทธิภาพ

๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน ครู  และสถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕      ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย   สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน  ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม

ตัวชี้วัด  จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  นำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และบูรณาจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เรียนรู้ด้านการลด  ใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัย ด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้และนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐

๔. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ และสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสำนักงาน สีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  และชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๖      ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย   ๑. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน  ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  เพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรม ยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ  

ตัวชี้วัด   จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาวิชาการ มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา

๒. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกตำบล ได้แก่ โรงเรียนประชารัฐ , โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนคุณธรรม

๒.๑ ร้อยละของ ๑๐๐ สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่

๒.๒ ร้อยละของ ๑๐๐ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม ตามบริบทพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ และสถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency  Assessment : ITA)

๓.๑ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๒ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๙๑)

๓.๓ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ มีผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับดีมาก)

๓.๔ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ มีผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ สพฐ.(e-MES)   (ระดับดีมาก)

๓.๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ มีผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS)   (คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๕)

๓.๖ สถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA)

๔. สพป.เพชรบูรณ์  เขต ๓ และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สร้าง  พัฒนาและนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน   อย่างเป็นระบบ

๔.๑ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้  ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ

๔.๒ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา

๔.๓ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่ สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

๔.๔ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร  จัดการศึกษา

๔.๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ

๔.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา

๔.๘ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   (Big Data Technology)

๔.๙ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน  ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา

๔.๑๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH