Wednesday, 28 February 2024

activity

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแพทย์หญิงเสาวนิตย์ กมลธรรม เพื่อการศึกษาและสวัสดิการนักเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบึงสามพัน พ.ศ.2542
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมพิธีงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566
พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
พิธีประดับอินทรธนูและปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ตำแหน่งครูผู้ช่วย” สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
การประชุมสภากาแฟอำเภอบึงสามพัน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (วันที่2)
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
การประชุมสามัญประจำปีของศูนย์พัฒนาวิชาการบึงสามพันหนองแจง สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
Recent posts
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕66 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3