activity

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)  ผ่านระบบ Video Conference

13 Mar 2023
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโคร

ประชุมให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

07 Mar 2023
วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเข

พิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ( พ.ศ.2566-2570 ) และมอบรางวัล ชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

03 Mar 2023
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้ารับมอบโล่รางวัล ชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัด คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมนี้ ได้รับชมนิทรรศการองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม และแสดง/ สาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ณ ห้องนิทรรศการ 5 ช