เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
APPF_web_En
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิธีลงนาข้อตกลง (MOU) ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลและลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อราชการ มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “PBN 3 สัมพันธ์” ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา “PBN 3  สัมพันธ์” ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการจัดกิจกรรม ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกำหนดการ รูปแบบ รายละเอียด และมอบหมายภารกิจการแข่งขันกีฬา “PBN 3  สัมพันธ์”และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาอำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอศรีเทพ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบและหารือข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ  ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการประเมินควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ หนองประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมสามัญประจำปี 2564 ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2564  ศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน erformance Agreement (PA) ของครูกับผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเกียรติจาก ศน.กัญจนา มีศิริ เป็นวิทยากร การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ของครูกับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองทราย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร ฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการ สร้างความเข้าใจร่วมกัน และร่วมรับชม “ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ” ครั้งที่ 47/2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ครั้งที่ 4/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ณ ห้องวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประชุมคณะ ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์  ร่วมการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ( ก.ต.ป.น. ) จากสำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. ) โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH