Sunday, 21 April 2024

การประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2565

22 Dec 2021
วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร ฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการ สร้างความเข้าใจร่วมกัน และร่วมรับชม “ รายการพุธเ