Tuesday, 27 February 2024

การติดตามผลการดำเนินงานแบบบูรณาการและการใช้เงินงบประมาณจัดสรรเงินกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

12 Jan 2022
วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางจุฑารัตน์ เนียมถนอม นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแบบบูรณาการและการใช้เงินงบประมาณจัดสรรเงินกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 256