เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference ( โปรแกรม Zoom )

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะวิทยากรและคณะดำเนินงาน ฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม เพื่อรับทราบนโยบาย การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA Online ) ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผล โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ผ่านระบบ Videos Conference ( โปรแกรม Zoom )

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผล โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วม เพื่อรับทราบการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผล ผ่านระบบ Videos Conference โปรแกรม Zoom

การประชุมหารือข้อราชการสำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ผ่านระบบ Video Conference ( โปรแกรม Zoom )

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการสำคัญในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญ ในการปฏิบัติราชการ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมบริหารงบประมาณ ตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference (zoom meeting )

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมบริหารงบประมาณ ตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference (zoom meeting )

การประชุมคณะวิทยากรและคณะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรและคณะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะวิทยากรและคณะดำเนินการประเมิน ฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อบทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019 ( Covid-19 ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประกวดนวัตกรรมสะเต็มจิตอาสา ด้วยรูปแบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย ระดับชั้น ป.1-3 ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา

การประกวดนวัตกรรมสะเต็มจิตอาสา รูปแบวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.ปิยะวรรณ์ เชิญทอง และศน.มัทณา ชาวบ้านกร่าง จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสะเต็มจิตอาสา โดยนำการจัดการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 รวบรวมเรียบเรียงตามแบบรายงาน “นวัตกรรมสะเต็มจิตศึกษา” รูปแบบออนไลน์ ระดับปฐมวัย  ระดับชั้น ป.1-3 ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา

การประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อม ด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ฯ เพื่อรับทราบนโยบาย การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet การใช้ระบบคลังสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล สพฐ. ,การใช้ Digital Education Excellence Platform : DEEP และการพัฒนา สื่อการสอนใน sites.google.com

วันจันทร์ที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทธ์ ภาวะรีย์ รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ผ่านGoogle  Meet  การใช้ระบบคลังสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล สพฐ. ,การใช้ Digital Education Excellence Platform : DEEP และการพัฒนา สื่อการสอนใน sites.google.com   พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ และศน.กาญจนา มีศิริศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน ทั้งหมด 188 โรงเรียน พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์มีการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร  ทางการศึกษา  ให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้  เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ถ่ายทอดสดผ่านสตรีมมิงแบบสดYouTube ช่องPBN 3 Media Channel สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH