เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเข้าร่วม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า จำนวน 66 ท่าน  ช่วงบ่าย จำนวน 75 ท่าน  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ชาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และท่านรอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สถานที่ทำงานใหม่

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปรับกระบวนการคิด” และการจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปรับกระบวนการคิด” และการจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างกระบวนการคิด การดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกิจกรรม มุทิตาจิต แด่ นางอัมรินทร์  เฉยทอง ศึกษานิเทศก์ และนางสายสุด เปลือยหนองแข พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อราชการ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และการติดตามช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ เชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วย คณะวิจัยของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ สพม.เพชรบูรณ์ และนักวิจัยในโครงการ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชุมผ่าน Google Meet ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำของสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จำนวน 6 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงสาธิตครัวเรือนต้นแบบ นายคำรณ โพธิ์หา ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตตรวจราชการที่17 เพื่อร่วมถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี นายสุชนวิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทิวลิป ร้านแคนา คาเฟ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for Grade 4-6 Teacher (C4T-3)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.40 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานเปิดงาน อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for Grade 4-6 Teacher (C4T-3) พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอบรม 119 คน  เพื่อพัฒนาวิทยาการคำนวณ เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรแกนนำของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และวิทยากร สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นวิทยากร ผ่านระบบ Video Conference  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพันที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/เทคนิค การนิเทศและการสรุปผลการดำเนินงาน โดยชมรมศึกษานิเทศก์ สพฐ.ภาคเหนือ ผ่านระบบ google Meet

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/เทคนิค การนิเทศและการสรุปผลการดำเนินงาน โดยชมรมศึกษานิเทศก์ สพฐ.ภาคเหนือ ผ่านระบบ google Meet  โดยมี ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบเทคนิคการนิเทศและสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 1-3 Teacher (C4T-2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานเปิดงาน อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 1-3 Teacher (C4T-2) วันที่ 23-24 กันยายน 2564 พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 117 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรแกนนำของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นวิทยากร ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 … Read more

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH