Thursday, 20 June 2024

การประชุมเตรียมงานการติดตามและประเมินผลงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อคัดเลือก  ก.ต.ป.น. ต้นแบบ ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 เชิงประจักษ์

28 Jun 2023
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น.  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ" ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 จำแนกตามระดับคุณภาพ (ดีเยี่ยม ดีมาก และ ดี)โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก "ก.ต.ป.น. ต้นแบบ" ระดับประเทศ รุ่นที่ 2 เชิงประจักษ์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 25 กรกฎาคม 2566 ในการนี้ ดร.วิทยา

การประชุมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนปลอดภัย มีระเบียบวินัย คุณธรรม ด้วยกิจกรรมจิตศึกษา ผ่านระบบ Videos conference

27 Jun 2023
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนปลอดภัย มีระเบียบวินัย คุณธรรม ด้วยกิจกรรมจิตศึกษา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น ผู้อำนวย

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

23 Jun 2023
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ 2566 เวลา 15.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 โดยดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก และ ภาค ข ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบึง