เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี และ อำเภอศรีเทพ

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565  โดยมี นายจำเนียร หยอยสระ เจ้าหน้าที่เปลประจำโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี และ อำเภอศรีเทพ) ได้ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธารวมบริจาคเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 148 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ณ โรงเรียนบ้านสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การอบรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะวิทยากร คณะทำงาน โดยมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน เข้าร่วมอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้โครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามภารกิจและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2565

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2565 และประชุมเสวนาสภากาแฟ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และ หารือข้อราชการที่สำคัญ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกุล เป็นประธานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมี ผู้รับการฝึกอบรม เข้าร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติและสนองพระราชดำริในการปลูกฝัง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนลูกเสือร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ทำความดีด้วยใจ มีทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ร่วมตอนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายให้ นายธีรภัทธ์ ภาวะรีย์ และนางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมตอนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการ ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

ส่งมอบกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ให้กับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ สทศ. 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ  ส่งมอบกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net  ให้กับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พ.ศ.2565 – 2567 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พ.ศ.2565 – 2567 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH