Wednesday, 22 May 2024

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พ.ศ.2565 – 2567 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน

17 Feb 2022
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษา พ.ศ.2565 – 2567 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคล