เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 3 /2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประชุมโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ เป็นประธานการประชุมโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของสถานศึกษา ฯ โดยมี คณะทำงานจัดทำเล่มวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการตามกรอบในการวิจัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ การสร้างกลไกให้เกิดความร่วมมีอระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมนิเทศสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ผ่านระบบ Zoom meeting

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมนิเทศสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ในสังกัด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ www.pbn3.go.th ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ www.pbn3.go.th ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามตัวชี้วัด และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน โดยมี นางปิยะวรรณ  บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน รับการตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนบ้านพรหมยาม

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านพรหมยาม โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพรหมยาม รับการตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านพรหมยาม  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ รับการตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานชี้แจงรายละเอียดการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และนำกล่าวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วม เพื่อรับฟังคำชี้แจง และดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH