Sunday, 21 April 2024

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ www.pbn3.go.th ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

28 Jun 2021
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ www.pbn3.go.th ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการและ
    • 1
    • 2