Sunday, 21 April 2024

ลงพื้นที่ บ้านพักของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) ประสบอัคคีภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

21 Apr 2022
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์
    • 1
    • 2