เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางบูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมเพื่อพิจารณาความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอหนองไผ่

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอหนองไผ่ โดยมี นายบูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (กำกับดูแล เขตอำเภอหนองไผ่) ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตอำเภอหนองไผ่ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญ และแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19 ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

การแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และนายปัญณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟัง การแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนบ้านคลองดู่

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านคลองดู่ โดยมี นายฉัตรชัย จันทะมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองดู่ รับการตรวจเยี่ยม เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองดู่ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39/2564

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564  (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39/2564 และประชุมเสวนาสภากาแฟ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการตรวจและตัดสินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจและตัดสินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง ( Video Conference )

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมี ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความสามารถของนักเรียน ในการอ่านจับใจความ สำคัญ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ได้ ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบึงสามพัน ครั้งที่ 5 / 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบึงสามพัน ครั้งที่ 5 / 2564 โดยมี นายบูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (กำกับดูแล เขตอำเภอบึงสามพัน) ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญ และแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19 ) ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH