เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมร่วมกับนายอำเภอบึงสามพัน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพัน

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางบูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอบึงสามพัน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid- 19 ) และสนับสนุน ATK ในการสุ่มตรวจ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอบึงสามพัน และได้รับเกียตริจาก นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางบูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดแลหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่11/2564 เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามงานนโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัด ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบ Video conference โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

// วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSER ) พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒนธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSER ) พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางในการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและวังคมแห่งชาติกำหนด ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางบูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษาของผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ โดยมี  นางสาวชลธิชา ทองหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจเยี่ยม การเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 /2564 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายรพีพงษ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ รับการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 /2564 การจัดกิจกรรมการเรียนการในชั้นเรียน ( On site ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับปฐมวัย นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ( Hybrid )  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ … Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/2564

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/2564 และประชุมเสวนาสภากาแฟ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ และ หารือข้อราชการที่สำคัญ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. ) จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบ หารือข้อราชการที่สำคัญ  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH