เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for Grade 4-6 Teacher (C4T-3)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.40 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานเปิดงาน อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 Coding for Grade 4-6 Teacher (C4T-3) พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมอบรม 119 คน  เพื่อพัฒนาวิทยาการคำนวณ เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรแกนนำของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และวิทยากร สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นวิทยากร ผ่านระบบ Video Conference  ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพันที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH