Friday, 9 June 2023

ลงพื้นที่ประสบอัคคีภัย บ้านพักของนักเรียนโรงเรียนบ้าน กม.35 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

19 Jul 2021
51

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครูโรงเรียนบ้าน กม.35 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ประสบอัคคีภัย บ้านพักเด็กชายณัฐวัตน์ ธรรมนิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียนบ้าน กม. 35 ณ บ้านเลขที่ 105 หมู่ 14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมองเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นจำนวน 3,000 บาท พร้อมกับให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว