เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง ( Video Conference )

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมี ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความสามารถของนักเรียน ในการอ่านจับใจความ สำคัญ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ได้ ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH