bannerPBN3-1
bannerPBN3-2
bannerPBN3-3
previous arrow
next arrow
Shadow

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สอนในการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูลและนางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้สอนในการใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ พร้อมด้วย ครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้สอนในการใช้นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เสริมสร้าง พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการคิดวิเคราะห์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment