Wednesday, 28 February 2024

เพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ จัดโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน

03 Jul 2022
233

รายละเอียด