เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
APPF_web_En
previous arrow
next arrow
Shadow

วุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต การปลุกจิตสำนักสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH