Wednesday, 22 May 2024

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

16 May 2023
140

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด ฯ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยตลาด โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง โรงเรียนบ้านปางยาง โรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านสันเจริญโปงสะทอน โรงเรียนบ้านสระแก้ว โรงเรียนบ้านเขาพลวง โรงเรียนบ้านวังไลย์ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม และโรงเรียนบ้านซับตะแบก โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566