Wednesday, 22 May 2024

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์

03 Aug 2023
159

ด้วย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีอนาคตที่สดใสและมีอาชีพการงานที่มั่นคง เพราะมูลนิธิ ฯ เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กองทุนการศึกษาเป็นทุนของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในครอบครัวที่ขาดแคลน ซึ่งในปี  2566  มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 38,573 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,866,100  บาท

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.ดร.วิทยา  ทัศมี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  มอบหมายให้ นายธรัตพนธ์  วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.พช. เขต 3  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. , ครู , ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับทุน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี โรงเรียนในเครือข่ายของโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าด้วง โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน โรงเรียนบ้านห้วยตลาด โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง โรงเรียนบ้านปางยาง โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ โรงเรียนบ้านไทรทอง โรงเรียนบ้านตะกุดงาม โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ และโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง เข้ารับทุนจาก มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน  304  ทุน  ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3