ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ครั้งที่ 1

14 Mar 2023
10

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ โดยมี รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการ ฯ  เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3