Thursday, 20 June 2024

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ออาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

30 Nov 2022
288

ประกวดราคาจ้างก่ออาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ ผ่านทางอีเมล์ attpho1907@obecmail.obec.go.th และ 088-9541080,082-6090190 หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 29 พ.ย.65

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อยฯ