Monday, 25 September 2023

คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

09 Jun 2023
38

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการประเมินเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย โรงเรียนบ้านน้ำร้อน โรงเรียนบ้านซับน้อย และโรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง