Friday, 9 June 2023

การประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ( สกสค. )จังหวัดเพชรบูรณ์

30 Mar 2023
32

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ดร.วิทยท ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรับทราบ หารือข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์