Thursday, 20 June 2024

การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์

23 Mar 2023
126

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) ตามคำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ที่ 124/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 ดำเนินการลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3