Sunday, 21 April 2024

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

25 Nov 2022
170

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3