Saturday, 20 April 2024

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

11 Jan 2023
140

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566  โดยมี คณะกรรมการ ฯ เข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจและดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3