การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่ ( ก.ต.ป.น. ) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

14 Mar 2023
15

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่ ( ก.ต.ป.น. ) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการ ฯ เพื่อเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา และเครื่องมือติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3