วุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต การปลุกจิตสำนักสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565

23 Jun 2022
56
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH