Thursday, 20 June 2024

news

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 เล่ม ของโรงเรียนบ้านบุมะกรูด
บันทึกข้อความขอทราบรายละเอียดผลคะแนนสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
เพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ จัดโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
วุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต การปลุกจิตสำนักสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
เกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565