Friday, 9 June 2023
แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ 4 ด้าน 1.ด้านวิชาการ 2.ด้านงบประมาณ 3.ด้านบริหารงานบุคคล 4.ด้านบริหารงานทั่วไป
วิธีการกรอกแบบสำรวจ
1.สแกน QR code หรือที่ link (https://eva.obec.go.th/vote/) 2.เลือกด้านคำถามแต่ละด้านกรอกแบบสำรวจ 3.เลือก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4.กรอกแบบสำรวจตามหัวข้อคำถามแต่ละข้อ 5.บันทึกแบบสอบถาม แล้วเลือกด้านกรอกแบบสำรวจใหม่
การประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านนาตะกุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และค่าปรับปรุงซ่อมแซอมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ออาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)