เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

ข้อมูลผู้บริหาร

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : tera.rpp@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 09-3535-0357

นายสมหมาย ถาวรกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : famai510@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9703-5370

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : teeraput.pa@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1260-0298

นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : chadakorn.ban@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 09-6909-1980

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
email : pari.papa1715@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-0509-3877

นางคนึง คุ้มตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
email : khanung_kk@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1280-5142

นายสุระศักดิ์ สืบสุด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สารสนเทศและการสื่อสาร
email : surasak@pbn3.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5305-551

นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
email : kingkan2602004@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8280-8703

นายพิชิตชัย อนนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
email : P7liverpool@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5248-0250

นางสาวธนิษฐา เทียนไสว

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
email : thanitha@pbn3.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 09-4574-5559

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
email : nited01@pbn3.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 09-1771-3081

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
email : p_panthip@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4651-1491

นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
email : nuanjan.1963.ab@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 06-2563-2941

นายสมาน พรหมมาก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
email : samarn.pr@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6208-1898

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH