เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
APPF_web_En
previous arrow
next arrow
Shadow

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ( อบรมทางไกลผ่านระบบ Zoom )  เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของบุคลากรภาครัฐ สร้างจิตสำนึก/ค่านิยมให้ตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” และได้้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ท่าน มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ VDO Conference

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ VDO Conference เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่            ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงและคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้กำกับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 3 /2564 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประชุมโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ เป็นประธานการประชุมโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของสถานศึกษา ฯ โดยมี คณะทำงานจัดทำเล่มวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการตามกรอบในการวิจัย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ การสร้างกลไกให้เกิดความร่วมมีอระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และชุมชน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมนิเทศสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ผ่านระบบ Zoom meeting

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมนิเทศสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ในสังกัด โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ www.pbn3.go.th ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ www.pbn3.go.th ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามตัวชี้วัด และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน โดยมี นางปิยะวรรณ  บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน รับการตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนบ้านพรหมยาม

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านพรหมยาม โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพรหมยาม รับการตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านพรหมยาม  อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH