เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง ( Video Conference )

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมด้วย นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมี ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน พัฒนาความสามารถของนักเรียน ในการอ่านจับใจความ สำคัญ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ได้ ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบึงสามพัน ครั้งที่ 5 / 2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบึงสามพัน ครั้งที่ 5 / 2564 โดยมี นายบูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 (กำกับดูแล เขตอำเภอบึงสามพัน) ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญ และแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19 ) ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน (ซับสมอทอด) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาที่สุจริต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ร่วมงาน 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  พร้อมด้วย นางปาริชาติ ก้านสั้นเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวศิริพรรณ จงดี เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมงานวันปิยมหาราช เพื่อวางพวงมาลา ถวายความเคารพ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38/2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564  (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38/2564 และประชุมเสวนาสภากาแฟ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อรับทราบแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

วันอังคาร 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอบึงสามพัน ร่วมต้อนรับ  การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป นักเรียนเข้ารับวัคซีน จำนวน 1959 คน  ประกอบด้วย นักเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสังกัด สพม.เพชรบูรณ์  ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน  อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

การสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอศรีเทพ ร่วมต้อนรับ  การฉีดวัคซีนเด็กนักเรียน/นักศึกษา อายุ12 ปีขึ้นไป นักเรียนเข้ารับวัคซีน จำนวน 579 คน  ประกอบด้วย นักเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสังกัด สพม.เพชรบูรณ์  ณ โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา ) อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา นายรพีพงศ์ วรวัฒน์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดย มี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกข้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ช่วงเช้า เวลา 10.00 -11.00 น. ประชุมกลุ่มอำนวยการ ช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศรีเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH