bannerPBN3-1
bannerPBN3-2
bannerPBN3-3
previous arrow
next arrow
Shadow

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนบ้านราหุล

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  พร้อมด้วย นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราหุล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงสามพันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุลเป็นผู้กำกับดูแล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ณ โรงเรียนบ้านราหุล ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ลงพื้นที่ บ้านพักของนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงชุม ประสบอัคคีภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

// วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอศรีเทพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ประสบอัคคีภัย บ้านพักของ เด็กหญิงเกตุนิภา ภู่กำจัด นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านม่วงชุม ณ บ้านเลขที่ 223 / 1 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกับให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัว

การประชุมการนิเทศ ทางไกลโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Videos conference (Zoom)

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทธ์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการนิเทศ ทางไกลโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง และนายปัณณธร บัวอุบล  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดูแลระบบ SET เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ IEP ในโปรแกรมระบบ SET ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศฯ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมติ ครม. ในการบรรเทาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )  ได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

จิตอาสา ปันความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ศน.กัญจนา มีศิริศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ พร้อมด้วยคณะวิทยากร จัดทำกิจกรรมจิตอาสา ปันความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อพัฒนาทักษะ การใช้เทคโนโลยีสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการมีทั้งหมด 14 หลักสูตร หลักสูตรละ 1- 2 ชั่วโมง (เวลาเลิกงาน และวันเสาร์-อาทิตย์) รับสมัครหลักสูตรละ 80 คน ผู้ที่สนใจสามารถ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรได้ที่ https://forms.gle/gb87kBut Fqhgm30W6 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด บนเพจfacebook : ประชาสัมพันธ์ สพป เพชรบูรณ์ เขตสาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR โดยมี ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และการนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ผ่านระบบ Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมี นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิง ปาณิสรา เอี่ยมอู๋ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบมายให้ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายทักษิณ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวธรา เศรษฐี นักจิตวิทยา มอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิง ปาณิสรา เอี่ยมอู๋ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน จำนวน 3000 บาท เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้นักเรียนอยู่ในสังคมที่ดีต่อไป ณ โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพด้วยระบบออนไลน์

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพด้วยระบบออนไลน์ โดยมี นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการและคณะทำงาน ฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้า ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3