bannerPBN3-1
bannerPBN3-2
bannerPBN3-3
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มอำนวยการ

ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ

นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางอัจฉรา สายคุณากร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา กวยทอง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวศิริพรรณ จงดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเรวัช ลีที

ช่างไฟฟ้า 4

นายสุทัศน์ นาป้อม

ช่างไฟฟ้า 4

นายนธีรพงศ์ ศรีสุข

ช่างไฟฟ้า 4

นายวันชัย นุ้ยวรรณ

ช่างไฟฟ้า 4

นายอิสระพงษ์ ช้างอ้น

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง (หน้าห้อง ผอ.)

นายมาโนช สุขทรัพย์

นัการภารโรง

นายพิสิษฐ์ ถาโคตรจันทร์

เจ้าหน้าที่เวรยาม

นายอาทิตย์ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าหน้าที่เวรยาม

นางสายสุด เปลือยหนองแข้

พนักงานทำความสะอาด

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH