Thursday, 20 June 2024

กลุ่มอำนวยการ

นางปัทมา พุทธแสน

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ

นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางอัจฉรา สายคุณากร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศิริพรรณ จงดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวณัฐนันท์ สว่างเรืองฤทธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายนธีรพงศ์ ศรีสุข

ช่างไฟฟ้า 4

นายวันชัย นุ้ยวรรณ

ช่างไฟฟ้า 4

นายเรวัช ลีที

ช่างไฟฟ้า 4

นางสาวกัญญารัตน์ ทองจันดา

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

นายอิสระพงษ์ ช้างอ้น

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง (หน้าห้อง ผอ.)

นายณพวรรษ มูลเพ็ญ

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง (เลขานุการ หน้าห้อง ผอ.)

นายราเชนทร์ ภู่เพ็ชร

พนักงานขับรถ

นายมาโนช สุขทรัพย์

นักการภารโรง

นายพิสิษฐ์ ถาโคตรจันทร์

เจ้าหน้าที่เวรยาม

นายอาทิตย์ ปิ่นสุวรรณ

เจ้าหน้าที่เวรยาม

นางสาวอรพันธุ์ เข็มรัตน์

พนักงานทำความสะอาด