Friday, 9 June 2023

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุมาพร อัครากูร

นักวิชาการศึกษา

นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด

นักวิชาการศึกษา

นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง

นักวิชาการศึกษา

นางกัญญาภัทร ทรายฮวด

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิรดี บัวสำลี

นักวิชาการศึกษา

นางรุ่งรัศมี พันพลู

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเกษประภา ชัยชนะ

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางชุลีพร ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง