Tuesday, 21 May 2024

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปัทมา พุทธแสน

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุมาพร อัครากูร

นักวิชาการศึกษา

นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด

นักวิชาการศึกษา

นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง

นักวิชาการศึกษา

นางกัญญาภัทร ทรายฮวด

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิรดี บัวสำลี

นักวิชาการศึกษา

นางรุ่งรัศมี พันพลู

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุกร์ฤทัย สุพร

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางชุลีพร ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง