Tuesday, 21 May 2024

กลุ่มนโยบายและแผน

นายอิทธินันท์ ยายอด

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน

นางคนึง ไพรทอง

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางพรเมษา ใจอยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ ขุนทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางภิธารัฐ ปลั่งดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปวงอร เบ้าสิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายธิเบต เพชรไชโย

เจ้าพนักงานธุรการ