Thursday, 20 June 2024

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

นายอิทธินันท์ ยายอด

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล

ศึกษานิเทศก์

นางกัญจนา มีศิริ

ศึกษานิเทศก์

นางรังสิมา บัวทอง

ศึกษานิเทศก์

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง

ศึกษานิเทศก์

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง

ศึกษานิเทศก์

นายไพรัช ปัดชาเขียว

ศึกษานิเทศก์

นางสาววิภากมล อิ่มทอง

เจ้าพนักงานธุรการ