Friday, 9 June 2023

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปัณณธร บัวอุบล

ศึกษานิเทศก์

นางกัญจนา มีศิริ

ศึกษานิเทศก์

นางสุปัญญา สมภักดี

ศึกษานิเทศก์

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล

ศึกษานิเทศก์

นางรังสิมา บัวทอง

ศึกษานิเทศก์

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง

ศึกษานิเทศก์

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง

ศึกษานิเทศก์

นางสาวอมรฤดี ประดับมุข

พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่ม