เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปัณณธร บัวอุบล

ศึกษานิเทศก์

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์

ศึกษานิเทศก์

นางกัญจนา มีศิริ

ศึกษานิเทศก์

นางสุปัญญา โพธิ์หา

ศึกษานิเทศก์

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล

ศึกษานิเทศก์

นางรังสิมา บัวทอง

ศึกษานิเทศก์

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง

ศึกษานิเทศก์

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง

ศึกษานิเทศก์

นางสาวอริศรา ชุมวงค์​

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน้าห้อง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายพงศธร ประทุมโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งรัศมี พันพลู

เจ้าพนักงานธุรการ

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH