เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปัณณธร บัวอุบล

ศึกษานิเทศก์

นางกัญจนา มีศิริ

ศึกษานิเทศก์

นางสุปัญญา โพธิ์หา

ศึกษานิเทศก์

นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล

ศึกษานิเทศก์

นางรังสิมา บัวทอง

ศึกษานิเทศก์

นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง

ศึกษานิเทศก์

นางมัทณา ชาวบ้านกร่าง

ศึกษานิเทศก์

นางสาวอริศรา ชุมวงค์​

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่ หน้าห้อง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายพงศธร ประทุมโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางรุ่งรัศมี พันพลู

เจ้าพนักงานธุรการ

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH