Thursday, 20 June 2024

KM

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 

คลังสื่อ ศน.ฟ๊อกซ์
คลังสื่อ ศน.ปัณ
messageImage_1631261092901
คลังสื่อ ศน.เล็ก
คลังสื่อ ศน.แอน
คณะทำงานหลักสูตร3
คลังสื่อ ศน.ติ๊ก
00001063_0_20180531-154948
คลังสื่อ ศน.หนึ่ง
messageImage_1631261121465
คลังสื่อ ศน.มัท
messageImage_1631261113081
คลังสื่อ ศน.วรรณ
คลังสื่อ ศน.พร
messageImage_1631261136959
คลังสื่อ ศน.กุ้ง
วิทยาการคำนวณ (9)
วิทยาการคำนวณ Coding
messageImage_1631248753653
อบรมเชิงปฎิบัติการออนไลน์ 14 หลักสูตร
messageImage_1631248857294
อบรมออนไลน์ กลุ่มนิเทศฯปี2564 จำนวน 15 หลักสูตร
messageImage_1631248923239
เรียนออนไลน์ คลิก คลังความรู้ด้านทักษะชีวิต
messageImage_1631248956789
หลักสูตรออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สพป.พช.3 จำนวน 11 หลักสูตร
messageImage_1631249005660
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของเรา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
messageImage_1631249054755
วิทยาการคำนวณ
messageImage_1631249150953
DLTV
messageImage_1631249235616
บริษัทสร้างการดี
messageImage_1631248687876
PBN3 Coding Online for Teacher