Wednesday, 29 November 2023

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2566

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift No Policy)


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริตพร้อมภาพกิจกรรม 2565

นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift No Policy)


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564