Thursday, 20 June 2024

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์

แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา สร้างความปลอดภัยและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
  และเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
  ทิศทางการพัฒนาประเทศ
 5. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย และมีความสุข
  และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าประสงค์

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีระบบบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ
 3. ผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาส พิการ  กลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา  ตกหล่น และออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21
 5. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
 6. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย
 7. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
 8. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 9. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร
“องค์กรน่าอยู่ รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง”

องค์กรน่าอยู่
1. ภูมิทัศน์สวยงาม
2. มีความเอื้ออาทร
3. ทำงานเป็นทีม
4. ร่วมใจสามัคคี
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน
รอบรู้เรื่องงาน
1. รวดเร็ว  รอบคอบ ถูกต้อง
2. ความรู้ดีมีทักษะในการทำงาน
3. ชำนาญการในหน้าที่
4. ริเริ่มสร้างสรรค์
5. ทำงานแทนกันได้

 บริการเป็นหนึ่ง
1. ยิ้มไหว้ ด้วยไมตรี วจีไพเราะ
2. กระชับฉับไวเต็มใจบริการ
3. ประสานใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงาน
4. บริการด้วยความเสมอภาค
5. มากมีด้วยจิตอาสา