Tuesday, 21 May 2024

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์

แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา สร้างความปลอดภัยและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
  และเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
  ทิศทางการพัฒนาประเทศ
 5. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย และมีความสุข
  และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าประสงค์

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีระบบบริหารจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท ตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ
 3. ผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาส พิการ  กลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา  ตกหล่น และออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21
 5. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
  ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
 6. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บนพื้นฐานความเป็นไทย
 7. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
 8. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 9. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ  จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล

จุดเน้น

จุดเน้น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้
1. น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา
กิจกรรม
1.1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
1.2 ขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
1.3 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ
2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย
กิจกรรม
2.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัย
2.2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนให้ทันสมัย
กิจกรรม
3.1 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ให้ทันสมัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
3.2 ส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนอย่างมีความสุข
3.3 พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ด้วยการเรียนรู้
3.4 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเป็น
กิจกรรม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเขียน การคัดลายมือ
4.3 ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น
4.4 ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม
5.1 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในสถานศึกษา
5.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมแนะแนว
5.3 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
5.4 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม สภานักเรียน ชุมนุม ชมรม และกิจกรรมสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
6. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม
กิจกรรม
6.1 ช่วยเหลือให้โอกาสเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษทุกประเภท
6.2 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษทุกประเภท
6.3 สร้างเจตคติที่ดีให้กับเด็กที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษ และบุคลทั่วไปให้เข้าใจเด็กกลุ่มดังกล่าว
7. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
กิจกรรม
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา
7.2 พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีด้านนาฏศิลป์ ด้านกีฬา และด้านอื่น ๆ
7.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนดำเนินกิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ
7.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนมีโดยใช้ Soft Power
8. ส่งเสริมและพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรม
8.1 ส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8.2 ส่งเสริมและพัฒนาภาษาอื่น ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร
9. ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
กิจกรรม
9.1 สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา
9.2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นพื้นที่ ปลอดภัย อบอุ่นมีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้
9.3 สร้างเครือข่ายและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา
9.4 สร้างภูมิคุ้มกันผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
9.5 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กิจกรรม
10.1 กิจกรรมพาน้องกลับมาเรียน
10.2 จัดหาทุนทางการศึกษา
10.3 ส่งเสริมและพัฒนา สร้างโอกาสกับนักเรียนทุกกลุ่ม
11. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กิจกรรม
11.1 พัฒนาสมรรถนะครู ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะอื่นที่จำเป็น
11.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
11.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
11.4 แก้ปัญหาหนี้สินครู
11.5 พัฒนาผู้บริหารในการบริหารจัดการ
12. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง การใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
กิจกรรม
12.1 ส่งเสริม พัฒนาการสร้าง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน
12.2 ส่งเสริม พัฒนาการสร้าง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
13. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม
13.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
13.2 พัฒนา กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) คะแนน 99 ขึ้นไป
13.3 ส่งเสริม พัฒนา กำกับ ติดตาม คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ของสถานศึกษา
13.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ 4.0 (PMQA)

ค่านิยมองค์กร
“องค์กรน่าอยู่ รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง”

องค์กรน่าอยู่
1. ภูมิทัศน์สวยงาม
2. มีความเอื้ออาทร
3. ทำงานเป็นทีม
4. ร่วมใจสามัคคี
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน
รอบรู้เรื่องงาน
1. รวดเร็ว  รอบคอบ ถูกต้อง
2. ความรู้ดีมีทักษะในการทำงาน
3. ชำนาญการในหน้าที่
4. ริเริ่มสร้างสรรค์
5. ทำงานแทนกันได้

 บริการเป็นหนึ่ง
1. ยิ้มไหว้ ด้วยไมตรี วจีไพเราะ
2. กระชับฉับไวเต็มใจบริการ
3. ประสานใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงาน
4. บริการด้วยความเสมอภาค
5. มากมีด้วยจิตอาสา