Thursday, 20 June 2024

ทำเนียบ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

นายสมพงษ์ สุชาติพงษ์

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546
ถึง
วันที่ 17 มิถุนายน 2547

นายธวัช กงเติม

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547
ถึง
วันที่ 1 ตุลาคม 2551

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2552
ถึง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

นายดิเรก ต่ายเมือง

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561

นายสมศักดิ์ ภูมิกอง

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ถึง
28 ตุลาคม 2563

นายไท พานนนท์

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ถึง
30 กันยายน 2564

นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565

นายวิทยา ทัศมี

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ถึง
29 กันยายนน 2566

นายทองเลื่อน บุญเพ็ง

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566
ถึง
ปัจจุบัน