Tuesday, 21 May 2024

ทำเนียบ ก.ต.ป.น.

นายทองเลื่อน บุญเพ็ง

ประธานกรรมการ

นายทรงพล มากแก้ว

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายสุวิทย์ เพชรน่าชม

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นางชุลี เกษสาคร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล

นางปัทมา พุทธแสน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสานา ศิลปะ และวัฒนธรรม

นางปริชาติ เข่งแก้ว

กรรมการและเลขานุการ