กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิชิตชัย อนนท์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอัมพร จันทรางกูล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายประชา จงเรียน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธนรัตน์ สีทอนสุด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ พรายพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา กวยทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายพงศธร ประทุมโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอริศรา ชุมวงค์​

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอารยา ศรีหาโท

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH