vdo

สื่อต่าง ๆ เช่น youtube ,facebook ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

vtr เกษียณอายุราชการ 65
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ จัดโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ” พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบาย
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ จัดโครงการหนึ่งใจ ให้ธรรมะ
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2565
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น
ปิ่นโตบุญ ร.ร.บ้านไร่เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ประชุมสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ
[ย้อนหลัง] ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2564
    • 1
    • 2
Recent posts
ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ออาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH