ข้อมูลผู้บริหาร

ดร.ไท พานนนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email :
กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : eddy58.st@gmail.com
กำกับดูแล 1.กลุ่มนโยบายและแผน 2.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
รับผิดชอบการประสานงานส่วนราชการเขตอำเภอวิเชียรบุรี

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email : teeraput.pa@gmail.com
กำกับดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
รับผิดชอบการประสานงานส่วนราชการเขตอำเภอศรีเทพ

นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email :
กำกับดูแล 1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับผิดชอบการประสานงานส่วนราชการเขตอำเภอหนองไผ่

นางบูลยาวี ทุยไชยสง

รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
email :
กำกับดูแล 1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
รับผิดชอบการประสานงานส่วนราชการเขตอำเภอบึงสามพัน

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายพิชิตชัย อนนท์

รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบบุคล
email : P7liverpool@hotmail.com

นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
email : Kingkan2602004@gmail.com

นางคนึง คุ้มตระกูล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
email : khanung_kk@hotmail.com

นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ
email : tunwa712@hotmail.com

นางปาริชาติ เข่งแก้ว

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
email :

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
email : p_panthip@hotmail.com

นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
email : Nuanjan.1963.ab@gmail.com

นายสมาน พรหมมาก

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
email :

thanidtha

นางสาวธนิษฐา เทียนไสว

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
email :

นายสุระศักดิ์ สืบสุด

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
email : surasak@pbn3.go.th